ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สถานะ
1 นางสาวศุภิสรา เจริญทรัพย์ ขามแก่นนคร
สมัครเสร็จสิ้น
2 นางสาวพัฑฒิดา สมานุหัตถ์ ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
3 นางสาวกมลชนก โคตรศรีวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 2
สมัครเสร็จสิ้น
4 นายกล้าหาญ โนนทิง ขอนแก่นวิทยายน 2
สมัครเสร็จสิ้น
5 นางสาวจิรประภา สีหานารถ แก่นนคริทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
6 นางสาวจารุณี สารธิ ขอนแก่นวิทยายน2 สมาน สุเมโธ
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
7 นางสาวปัญญารัตน์ ไสวดี บ้านไผ่
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
8 นางสาวญาณิศา อำไพวงษ์ ขามแก่นนคร
สมัครเสร็จสิ้น
9 นางสาวปภัทร์สิริ พันธ์สายเชื้อ สาธิตศึกษาศาสตร์
สมัครเสร็จสิ้น
10 นางสาวกุลนัดดา ปะลา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
11 นางสาวปรินทร์ ไพรพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
12 นายณรงค์กร แก้วจุลศรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
13 นางสาวสรัญญา มูลลุน ขอนเเก่นวิทยายน2
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
14 นายนายกล้าหาญ โนนทิง ขอนแก่นวิทยายน2
สมัครเสร็จสิ้น
15 นางสาวพัชรมัย บุตรตะกะ เอกปัญญา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
16 เด็กชายธันฐดรณ์ จิรเจริญพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
17 นางสาวสราวดี สาริพันธ์ เทศบาลวัดกลาง
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
18 นางสาวดวงฤทัย สัตยมุข กัลยาณวัตร
สมัครเสร็จสิ้น
img

ยินดีต้อนรับ