ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สถานะ
1 นางสาวศุภิสรา เจริญทรัพย์ ขามแก่นนคร
สมัครเสร็จสิ้น
2 นายกล้าหาญ โนนทิง ขอนแก่นวิทยายน 2
สมัครเสร็จสิ้น
3 นางสาวปัญญารัตน์ ไสวดี บ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
4 นายณรงค์กร แก้วจุลศรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
5 นางสาวจารุณี สารธิ ขอนแก่นวิทยายน2 สมาน สุเมโธ
สมัครเสร็จสิ้น
6 นางสาวชนันธร ดอนชัย ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
7 นางสาวพัชรมัย บุตรตะกะ เอกปัญญา
สมัครเสร็จสิ้น
8 นางสาวดวงฤทัย สัตยมุข กัลยาณวัตร
สมัครเสร็จสิ้น
img

ยินดีต้อนรับ