ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สถานะ
1 เด็กชายสิรวิชญ์ คำหาญสุนทร อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
2 เด็กชายธนปพน ดีแป้น อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
3 เด็กชายเทพทัค บุญเพ็ง อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
4 เด็กชายณัฐภูมิ ไตรยสุทธิ์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
5 เด็กชายปกรณ์ ทองแท่งไทย เพ็ญบุรี
สมัครเสร็จสิ้น
6 เด็กชายนัธทวัฒน์ จันทร์ดาประดิษฐ์ มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
7 เด็กชายอาชว์ เถาว์ชาลี มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
8 เด็กชายเชิดพงศ์ เนตรพุกกณะ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
9 เด็กชายธามม์ วัชระศิริบรรลือ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
10 เด็กหญิงนวพร แสงแก้ว อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
11 เด็กหญิงฐิตาพร เค้าสิม อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
12 เด็กชายกัณฑ์อเนก โคตรประทุม มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
13 เด็กหญิงศศิกานต์ ละพิมาย อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
14 เด็กหญิงจุฑามาศ นามวงษา อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
15 เด็กหญิงภิรัญญา กรองไตร อนุบาลพูนสวัสดิ์
สมัครเสร็จสิ้น
16 เด็กหญิงพุทธธิดา ใบลาศ อนุบาลพูนสวัสดิ์
สมัครเสร็จสิ้น
17 เด็กชายกันตภัทร ชาปู่ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
สมัครเสร็จสิ้น
18 เด็กชายณพุทธ สารผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
19 เด็กหญิงพิชญธิดา แสงสุริยากาศ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
20 เด็กชายพงศ์พศวัต เหลืองรัตนา พัฒนาเด็ก
สมัครเสร็จสิ้น
21 เด็กชายธนกฤต เหล่าวีรสกุล อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
22 เด็กชายกันตภณ เมืองมูล อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
23 เด็กชายภาสกร ณ นครพนม อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
24 เด็กชายณปกรณ์​ คงศิลา สนามบิน
สมัครเสร็จสิ้น
25 เด็กชายปริญ รัตนภักดี เทศบาลสวนสนุก
รอตรวจสอบหลักฐาน
26 เด็กชายศุภกร มหาจตุรงค์ยุทธ ประถมปรีดาภรณ์
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
27 เด็กหญิงชลรัศมี บุณยพิสุทธิ์ อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
28 เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
29 เด็กหญิงภีรนันทน์ วัฒนชีวโกศล พัฒนาเด็ก
รอตรวจสอบหลักฐาน
30 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วารินกุด โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม
สมัครเสร็จสิ้น
31 เด็กหญิงลลิตา แสงโสภาพรรณ กาฬสินธุ์พิทยาสัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
32 เด็กหญิงธัญญรัตน์ มุ่งเฝ้ากลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
33 เด็กหญิงกฤติมา แคว้นคอนฉิม อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
34 เด็กชายแทนคุณ จันทลือชา อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
35 เด็กหญิงพรรณราย พัฒนพนิชธำรงค์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
36 เด็กหญิงศุพิชญา แก้วบุญเรือง กัลยาณีวิทยา
สมัครเสร็จสิ้น
37 เด็กหญิงมุกลิน วันเพ็ญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
38 เด็กหญิงธัญญาศิริ แก้ววันทา โรงเรียนอนุบาลขอนเเก่น
สมัครเสร็จสิ้น
39 เด็กชายณรัชต์พล พงศ์ธนารักษ์ พัฒนาเด็ก
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
40 เด็กชายคณิต ศรีเดช หนองขามวิทยาคาร
สมัครเสร็จสิ้น
41 เด็กชายคับคุณ ศรีเดช หนองขามวิทยาคาร
สมัครเสร็จสิ้น
42 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สวัสดิ์ไชย พัฒนาเด็ก
สมัครเสร็จสิ้น
43 เด็กชายจิรภัทร แสนบุญยัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
รอตรวจสอบหลักฐาน
44 เด็กชายภัืทรพล โรจน์เพียรธรรม อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
45 เด็กหญิงสิรินทรา ศรีทัน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
46 เด็กหญิงบุญญาพร สิงห์ขรณ์ บ้านโนนเมืองสองคอน
รอตรวจสอบหลักฐาน
47 เด็กชายพิชิตพล มหามาตร อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
48 เด็กหญิงพิมพ์มาดา พัวพัธ์ศรี อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
49 เด็กหญิงศุภัชฐญา ผิวขาว เทศบาลสวนสนุก
รอตรวจสอบหลักฐาน
50 เด็กชายเขมฑัต ดงเจริญ มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
51 เด็กชายภัทรกร แพงอ่อน อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
52 เด็กชายภาคิน เหง้าพรมนิล ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
53 เด็กชายสุวิจักขณ์ อุดมวรรธน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
54 เด็กหญิงปราณิสา โชติศิลากุล มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
55 เด็กชายธนายุทธ โชติศิลากุล มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
56 เด็กชายพิทยุตม์ ชุมยางสิม อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
57 เด็กชายปภังกร ศรีอัศวิน อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
58 เด็กหญิงไอยวริญญ์ ดวงกำ พัฒนาเด็ก
รอตรวจสอบหลักฐาน
59 เด็กหญิงขวัญจิรา สลักษร โรงเรียนกัลยาณีวิทยา
รอตรวจสอบหลักฐาน
60 เด็กหญิงณฐมน บัวเมืองปัก อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
61 เด็กหญิงธนัชชา อังวราวงศ์ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
62 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ จันทะแจ้ง อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
63 เด็กหญิงธัญว​รัตน์​ สุบิน โรงเรียน​อนุบาลภูเวียง​
รอตรวจสอบหลักฐาน
64 เด็กชายจารุกิตติ์ เล้าเจริญชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
65 เด็กชายณกันต์ กุลเลียบ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
66 เด็กหญิงกนกนภา แก้วบัวดี อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
67 เด็กหญิงมนปรียา ไชยชนะ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
68 เด็กชายกันตพงศ์ สร้อยพิมาย อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
69 เด็กชายอธิชาติ ลาแสง มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
70 เด็กชายญาณุพัฒน์ โหน่งเวียง อ่างทองวิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
71 เด็กหญิงธัญชนก วงศ์เพชรอนันต์ อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
72 เด็กชายธนเดช พรหมโคตร อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
73 เด็กหญิงธนัชชา อังวราวงศ์ อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
74 เด็กหญิงกวิสรา นามวงษา สนามบิน
สมัครเสร็จสิ้น
75 เด็กหญิงจรรยวรรธน์ เพิ่มพูล มหาไถ่ศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
76 เด็กชายกัณตภณ สัจจพงษ์ บ้านเรียนมิตรภาพ
รอตรวจสอบหลักฐาน
77 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีทะลับ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
78 เด็กหญิงชลรัศมี บุณยพิสุทธิ์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
79 เด็กชายภคพล จันทร์แสง อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
80 เด็กหญิงณิชาภา บริหาร อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
81 เด็กชายเขมอนันต์ แก้ววิไล อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
82 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุนาทีย มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
83 เด็กหญิงอภิชญา บุรีรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
84 เด็กหญิงจิรัฐติกาล ศรีวงษ์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
85 เด็กชายภูริณัฐ จำปาชุม อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
86 เด็กหญิงณัฐกฤตา สมศรี อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
87 เด็กหญิงกันติชา โชคธนพร มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
รอตรวจสอบหลักฐาน
88 เด็กหญิงปุญญานินท์ กิตติธนาภิภักดิ์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
89 เด็กชายวชิรวิทย์ นูรักษา อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
90 เด็กหญิงเพ็ญกวิน เนื่องชมภู อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
91 เด็กหญิงนรันณ์ภัสท์ วีรยวรรชน อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
92 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ช่วยทำ อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
93 เด็กชายชาญวุฒิ แสนภักดี พัฒนาเด็ก
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
94 เด็กชายณัฐภัทร ภูอวด อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
95 เด็กหญิงอรกัญญา ปินใจยศ อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
96 เด็กชายณชพัฒน์ เกษเพชร อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
97 เด็กชายนิชคุณ ศุภพล โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
98 เด็กหญิงกุลภัสสร์ รุจิญาณ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
99 เด็กหญิงนิชา บริแอลล์ จันทร์มาลา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
100 เด็กหญิงเตชินี อนุอัน มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
101 เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิวัฒน์ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
102 เด็กชายธรรมธร ทินบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สมัครเสร็จสิ้น
103 เด็กชายชวลิต ศรีวิจารย์ เทศบาลสวนสนุก
รอตรวจสอบหลักฐาน
104 เด็กหญิงศุภกัญญา เจริญวานิช โรงเรียนพัฒนาเด็ก ศรีจันทร์
สมัครเสร็จสิ้น
105 เด็กชายนราวิชญ์ สมสายผล อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
106 เด็กชายกันตภณ เมืองมูล อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
107 เด็กหญิงภูริชญา เมฆเวียน พัฒนาเด็ก
รอตรวจสอบหลักฐาน
108 เด็กหญิงพชรพรพรรณ ภูสอดเงิน มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
109 เด็กหญิงปันนที โคตรดง อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
110 เด็กชายกฤต มาซา อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
111 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา ศรีปัญญา ขอนแก่นวิเทศศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
112 เด็กชายปัณณทัศน์ เกตดี อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
113 เด็กชายกฤต กิตติโพวานนท์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
114 เด็กชายธนโชติ ชัยศิรินิรันดร์ พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์
รอตรวจสอบหลักฐาน
115 เด็กหญิงธนัยชนก ไชยจำเริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
116 เด็กหญิงพรนัชชา ธนวิบูลย์ชัย มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
117 เด็กหญิงพิชญาภัค กอชารี สนามบิน
สมัครเสร็จสิ้น
118 เด็กชายเกื้อหนุน ถีอาสนา ประถมปรีดาภรณ์
รอตรวจสอบหลักฐาน
119 เด็กหญิงสิริประภาภรณ์ ทองบัวบาน อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
120 เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีพุทธา อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
121 เด็กชายญาณาธิป ประกิจ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
122 เด็กหญิงภัทรภร โพธิ์สม อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
123 เด็กหญิงชนัญธิดา พรมทา อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
124 เด็กหญิงชนัญชิดา เทพรังสฤษฎิ์ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
125 เด็กหญิงณกัญญา เฟื่องฟูสถิตย์ อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
126 เด็กชายนภพวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
127 เด็กหญิงณัฐณิชา ณ เชียงใหม่ เทศบาลสวนสนุก
สมัครเสร็จสิ้น
128 เด็กชายจารุวัฒน์ พลสง่า หนองขามวิทยาคาร
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
129 เด็กชายศรรวริศ ถาปาบุตร มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
130 เด็กชายนรวิชญ์ อภิชิตศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพรรทิพย์
รอตรวจสอบหลักฐาน
131 เด็กหญิงนลินี พลวิทูรย์ บ้านนาก้านเหลือง
รอตรวจสอบหลักฐาน
132 เด็กหญิงภิรัญญา เย็นละออง อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
133 เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ฝ่าย​ประถมศึกษา​(ศึกษา​ศาสตร์)​
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
134 เด็กหญิงนิชา บริแอลล์ จันทร์มาลา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
135 เด็กชายชัยวิชญ์ ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
136 เด็กชายภูดิส ถานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
137 เด็กชายภูพิชิต สร้อยคำ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
138 เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ตาไข โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
สมัครเสร็จสิ้น
139 เด็กหญิงธัญสิริน ตริอริยสัจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
140 เด็กชายกฤชปริน ปะกังลำภู บ้านนาก้านเหลือง
สมัครเสร็จสิ้น
141 เด็กหญิงธิตยา ภู่ทอง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
142 เด็กหญิงธัญญรัตน์ มุ่งเฝ้ากลาง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
143 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แสงกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
144 เด็กหญิงธัญพิชชา โชติมโนธรรม อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
145 เด็กชายภานุวัฒน์ เลไธสง อนุบาลขอนเเก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
146 เด็กชายปัณณทัศน์ เกตดี อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
147 เด็กหญิงรุจิราพร นันท์ดี อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
148 เด็กชายธนภัทร กีรติมนัชญา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
149 เด็กหญิงวาสิตา สันทา มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สมัครเสร็จสิ้น
150 เด็กชายจิรา รุ่งเจริญสิน สาธิต ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
151 เด็กชายพุทธมงคล แก้วประกอบ โรงเรียนเอกปัญญา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
152 เด็กชายธนดล โลมะจันทร์ บ้านนาก้านเหลือง
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
153 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา ธนาสิทธิ์วรชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
154 เด็กหญิงสุนิสา เยี่ยนทรง อนุบาลขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
155 เด็กหญิงธนัชชา อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
156 เด็กหญิงธนัชชา อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
157 เด็กหญิงภัทรภร กีรติศิวกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
158 เด็กหญิงศิริฤทัย ศิริพันทะ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
159 เด็กหญิงนิศารัตน์ แย้มโอษฐ์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
160 เด็กหญิงปัณฑิตา ธนูรักษ์ อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
161 เด็กชายศุภวิชญ์ พัฒมี เอกปัญญา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
162 เด็กชายธีนทัศน์ ปานเพชร อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
163 เด็กชายอชิระ ไพศาล พัฒนาเด็ก
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
164 เด็กหญิงพีรดา ภัทรกิจกำจร สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
165 เด็กชายกฤติเดช จันทร์ดา เอกปัญญา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
166 เด็กชายเรเน่ ปาสเซอรี่ พัฒนาเด็ก
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
167 เด็กชายสิทธิกร หาญมนตรี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
168 เด็กชายศุทธภาพ พรรณพราว ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
169 เด็กหญิงศรุดา ศักดิภัทรสุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
170 เด็กหญิงชัญญา เร่งรัดกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
สมัครเสร็จสิ้น
171 เด็กหญิงพัทธนันท์ เสามะลี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
172 เด็กหญิงปุณณดา เสือสาวะถี อนุบาลข
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
173 เด็กหญิงธัญญรัตน์ นาโม มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สมัครเสร็จสิ้น
174 เด็กหญิงภัสสร์ตะวัน เตชน์พัฒน์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
175 เด็กหญิงอรณิชชา สีพันดร สาธิตมหาวิทยาขอนแก่นฝ่สยประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
176 เด็กหญิงปทิตตา อมตสุวรรณ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
177 เด็กหญิงปทิตตา อมตสุวรรณ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
178 เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย อนุบาลขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
179 เด็กหญิงชัญญานุช ทองแท่งไทย ราชินีบน
รอตรวจสอบหลักฐาน
180 เด็กหญิงปณาลี แสงศาลาศรี อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
181 เด็กหญิงปิยาภรณ์ มีใจ มัญจาคริสเตียน
สมัครเสร็จสิ้น
182 เด็กหญิงสิรินดา ไพคำนาม อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
183 เด็กชายปัณณวิชญ์ สินเพ็. มัญจาคริสเตียน
รอตรวจสอบหลักฐาน
184 เด็กชายภูริฑัตต์ สาริภา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอตรวจสอบหลักฐาน
185 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชินภักดี อนุบาลขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
img

ยินดีต้อนรับ