ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สถานะ
1 เด็กชายปุญญพัฒน์ โคตรประทุม รร.สาธิตศึกษาศาสตร์
สมัครเสร็จสิ้น
2 เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
3 นายจิรพนธ์ ศรีวิบูลย์ แก่นนครวิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
4 เด็กชายธันฐกรณ์ จิรเจริญพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
5 เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนาเอนกชัย มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
6 นางสาวภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
7 เด็กหญิงวิรัญชนา รัฐธนะวิทย์ น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
8 เด็กหญิงกิตติญากร อ่วมสุวรรณ น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
9 เด็กชายนาคินทร์ พัฒนพนิชธำรงค์ ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
10 เด็กหญิงขวัญข้าว พงศ์พิมล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
11 เด็กหญิงพรนภา พลรักษา น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
12 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
13 นายชนุตม์ พงษ์สิงห์จันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
14 เด็กชายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
15 เด็กหญิงอรกัญญา ปัญญามี บ้านวังชัย
รอตรวจสอบหลักฐาน
16 เด็กหญิงสุธิมา สุบิน โรงเรียนภูเวียงพิทยาคม​
สมัครเสร็จสิ้น
17 เด็กหญิงสุตาภัทร สาระวิถี นาโพธิ์พิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
18 เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง นาโพธิ์พิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
19 เด็กหญิงนันทิพร อุตตะพุทธ ขอนแก่นวิทยาบน
สมัครเสร็จสิ้น
20 เด็กหญิงวริศรา นอกไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
21 เด็กหญิงปณิชา คูณภักดิ์ นาโพธิ์พิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
22 เด็กชายพชรคุณ แก้ววิไล ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
23 เด็กหญิงวิชญาพร ชัยบอน สีชมพูศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
24 นางสาววรารัตน์ บุญมาก ประถมปรีดาภรณ์
รอตรวจสอบหลักฐาน
25 เด็กหญิงลภัสรดา ฝั้นฉิม สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
26 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสงี่ยมวิบูล ยโสธรพิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
27 เด็กหญิงชญานุช บุตรโท พล
สมัครเสร็จสิ้น
28 นางสาวพิมพ์ลภัส เสงี่ยมวิบูล ยโสธรพิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
29 เด็กหญิงสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
30 เด็กหญิงกานต์ธีรา สกุลจำรัส อนุกูลนารี
รอตรวจสอบหลักฐาน
31 เด็กหญิงนลพรรณ์ ทองแท่งไทย ขอนแก่นวิทยายน
รอตรวจสอบหลักฐาน
32 เด็กชายกวีวัฒน์ จิตไชย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
33 เด็กหญิงทรงขวัญ ถิ่นกมุท แก่นนครวิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
34 นางสาวชิชา พาโพธิ์ โรงเรียนผดุงนารี
สมัครเสร็จสิ้น
35 นางสาวธิดาศิริ เลายี่ สารคามพิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
36 เด็กหญิงสุกัญญา บุตรแสน น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
37 เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สมัครเสร็จสิ้น
38 เด็กหญิงภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
39 เด็กชายสรวิชญ์ ดาวดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
40 เด็กหญิงชนิดาภา จันทร์ธง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์(ฝ่ายมัธยม)
รอตรวจสอบหลักฐาน
41 เด็กชายวสิษฐ รัตนวิชา สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
42 เด็กหญิงกวินตา นวลแยง ภูเวียงวิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
43 เด็กชายณัฐลักษณ์ ชาตา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
44 เด็กหญิงนาตาลี เอี่ยมสอาด ขอนแก่นวิทยา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
45 เด็กหญิงฌานิภา สุภัคชูกุล บ้านเรียน ภ.ดี (Home School)
สมัครเสร็จสิ้น
46 นายณัฐวิทย์ พันโยศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สมัครเสร็จสิ้น
47 เด็กชายขันติ พัฒน์ดำรงจิตร ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
48 เด็กชายภีมากร มีเชาว์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
รอตรวจสอบหลักฐาน
49 นางสาวณัฏฐณิชา ตรีศิริรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
50 เด็กหญิงรุ่งไพลิน วุ้นสีแซง แก่นนครวิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
51 เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สมัครเสร็จสิ้น
52 เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง หนองเรือวิทยา
สมัครเสร็จสิ้น
53 เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง หนองเรือวิทยา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
54 นางสาวชิชา พาโพธิ์ ผดุงนารี
สมัครเสร็จสิ้น
55 เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงพันธ์ ภูเวียงวิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
56 เด็กชายธงทัพ ท้าวสูงเนิน กัลยาณวัตร
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
57 เด็กชายมหินทรา นาจวง เมืองพลพิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
58 เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย อนุบขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
59 เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย อนุบขอนแก่น
รอตรวจสอบหลักฐาน
60 เด็กหญิงชัญญา เร่งรัดกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
61 นางสาวชนัดดา ส่งเสริมศักดิ์กุล กัลยาณวัตร
สมัครเสร็จสิ้น
62 เด็กหญิงวริยา หาญพิชิตวิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
63 นางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
64 เด็กหญิงลลืล พร้อมสุข ชุมแพศึกษา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
65 เด็กหญิงลลิล พร้อมสุข ชุมแพศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
66 เด็กหญิงปทิตตา เพียรพานิช ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
67 เด็กหญิงสุธาสินี อินทร ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
68 เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชัยภูมิภักดีชุมพล
สมัครเสร็จสิ้น
69 นายชัยวุฒิ เพ็งจางค์ เมืองพลพิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
70 เด็กหญิงนัทธมน ภิญญสนธิ์ ขอนแก่นวิทยายน
รอตรวจสอบหลักฐาน
71 เด็กหญิงกานต์ธีรา ปิดตาทานัง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
72 เด็กชายภัทรพงษ์ ปิดตาทานัง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
img

ยินดีต้อนรับ