ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สถานะ
1 นางสาวปัญญ์ปณิดา วัชระศิริบรรลือ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
2 เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
3 เด็กชายณฐกร ธุระพันธุ์ ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
4 เด็กชายชนธัญ แหวะสอน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
5 เด็กหญิงญดาภา นาเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
6 นางสาวธัญชนก ปริวัตร แก่นนครวิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
7 เด็กชายธันฐกรณ์ จิรเจริญพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
8 เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนาเอนกชัย มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
9 เด็กหญิงวิรัญชนา รัฐธนะวิทย์ น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
10 เด็กหญิงพลอยชนก เสงี่ยมศักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สมัครเสร็จสิ้น
11 เด็กชายภคชัย หงส์วิลัย ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
12 เด็กชายนาคินทร์ พัฒนพนิชธำรงค์ ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
13 เด็กหญิงวรัชยา แน่นอุดร พนมไพรวิทยาคาร
สมัครเสร็จสิ้น
14 เด็กหญิงธนัชญา กาสี ประถมปรีดาภรณ์
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
15 เด็กชายปวิช มณีรอด สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
16 เด็กชายภวิศ ปริวัฒนศักดิ์ สาธิตม.ขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
17 เด็กชายศุภณัฐ อุตรวิเชียร แก่นนครวิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
18 เด็กหญิงปณภัช พิมพ์พรม พระกุมารร้อยเอ็ด
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
19 นางสาวณัฐฐาพร จันทพล อนุกูลนารี
สมัครเสร็จสิ้น
20 นายกันตธี เสรีมานะกิจ แก่นนครวิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
21 นางสาวฐิตารีย์ ขันทอง อนุกูลนารี
สมัครเสร็จสิ้น
22 เด็กหญิงพรนภา พลรักษา น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
23 นายชนุตม์ พงษ์สิงห์จันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
24 เด็กหญิงสุธิมา สุบิน โรงเรียนภูเวียงพิทยาคม​
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
25 เด็กหญิงสุตาภัทร สาระวิถี นาโพธิ์พิทยาคม
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
26 เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง นาโพธิ์พิทยาคม
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
27 เด็กชายธนากร พูลเงิน ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
28 นางสาวพรรณกาญจน์ แก่นนาคำ แก่นนครวิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
29 เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคำ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
30 นายณัฏฐ์วัฒน์ สัจจพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
31 เด็กหญิงวนิดา ชินสีนวล นาโพธิ์พิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
32 เด็กหญิงวริศรา นอกไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
33 นายมนฑณ เหง้าปูน ภูเวียงวิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
34 เด็กชายพชรคุณ แก้ววิไล ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
35 เด็กชายชณภงม์ ผาคำ ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
36 เด็กหญิงวิชญาพร ชัยบอน สีชมพูศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
37 เด็กชายนวดนย์ พุ่มมาลี แก่นนครวิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
38 นางสาวภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร น้ำพองศึกษา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
39 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โมรีย์ ขอนแก่นวิทยายน
รอตรวจสอบหลักฐาน
40 เด็กชายณัฐชนน ศุภพล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
41 นางสาวพิมพ์ลภัส เสงี่ยมวิบูล ยโสธรพิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
42 เด็กหญิงสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
43 เด็กหญิงธนิสร รักษา แก่นนครวิทยาลัย
สมัครเสร็จสิ้น
44 เด็กชายด.ช.ปุณณวิชญ์ สายสมบัติ โรงรียนมหไถ่ภ่คตะวันออกเฉียงเหนือ
สมัครเสร็จสิ้น
45 เด็กหญิงนริฌามน ฉัตรเวทิน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์
สมัครเสร็จสิ้น
46 เด็กหญิงวิมลสิริ พันธ์สายเชื้อ สาธิตศึกษาศาสตร์ขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
47 เด็กหญิงขวัญชนก สุริยะ น้ำพองศึกษา
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
48 เด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ แก่นนครวิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
49 เด็กชายนพเก้า ปัดสี ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
50 เด็กหญิงนลพรรณ์ ทองแท่งไทย ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
51 เด็กชายกวีวัฒน์ จิตไชย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สมัครเสร็จสิ้น
52 เด็กหญิงทรงขวัญ ถิ่นกมุท แก่นนครวิทยาลัย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
53 นางสาวธิดาศิริ เลายี่ สารคามพิทยาคม
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
54 นางสาวกรกนก จระคร สารคามพิทยาคม
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
55 เด็กหญิงสุกัญญา บุตรแสน น้ำพองศึกษา
สมัครเสร็จสิ้น
56 เด็กหญิงภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
57 เด็กชายสรวิชญ์ ดาวดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
58 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
59 เด็กชายพิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู สาธิตศึกษาศาสตร์​มข.
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
60 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู สาธิตศึกษาศาสตร์​ มข.
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
61 เด็กหญิงภัสสร ภัทรวดีลักษณ์ ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
62 เด็กชายณัฐลักษณ์ ชาตา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
63 เด็กหญิงบุษยภรณ์ ศรีวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
64 เด็กชายณฐกร หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์
สมัครเสร็จสิ้น
65 นายณัฐวิทย์ พันโยศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สมัครเสร็จสิ้น
66 เด็กชายภีมากร มีเชาว์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
สมัครเสร็จสิ้น
67 นางสาวณัฏฐณิชา ตรีศิริรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สมัครเสร็จสิ้น
68 เด็กหญิงพินรดา ราศรี มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
69 เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
70 เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง หนองเรือวิทยา
สมัครเสร็จสิ้น
71 เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงพันธ์ ภูเวียงวิทยาคม
สมัครเสร็จสิ้น
72 เด็กชายธงทัพ ท้าวสูงเนิน กัลยาณวัตร
สมัครเสร็จสิ้น
73 เด็กชายมหินทรา นาจวง เมืองพลพิทยาคม
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
74 เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย อนุบขอนแก่น
สมัครเสร็จสิ้น
75 เด็กชายปฐมพร มาป้อม มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
76 นางสาวชนัดดา ส่งเสริมศักดิ์กุล กัลยาณวัตร
รอตรวจสอบหลักฐาน
77 เด็กหญิงวริยา หาญพิชิตวิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
78 นางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ ขอนแก่นวิทยายน
สมัครเสร็จสิ้น
79 เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร สาธิตมข. ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาตร์
รอตรวจสอบหลักฐาน
80 เด็กหญิงปิ่นประภา สุวอ ขอนแก่นวิทยายน
รอตรวจสอบหลักฐาน
81 เด็กหญิงปทิตตา เพียรพานิช ขอนแก่นวิทยายน
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
82 เด็กชายศัพธนา เจริญสกุลดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
83 นายชัยวุฒิ เพ็งจางค์ เมืองพลพิทยาคม
รอตรวจสอบหลักฐาน
84 เด็กหญิงกานต์ธีรา ปิดตาทานัง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รอตรวจสอบหลักฐาน
85 เด็กชายภัทรพงษ์ ปิดตาทานัง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
img

ยินดีต้อนรับ